CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG DÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TĐHHT ngày 01/3/2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh)

 

A. CHỨC NĂNG

          Tham mưu và giúp hiệu trưởng trong công tác đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng chương trình mở ngành đào tạo mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học.

B. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo, các mục tiêu và định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo

2. Xây dựng văn bản quản lý công tác đào tạo đại học, soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo đại học (bao gồm cả các văn bản liên quan tới kinh phí đào tạo).

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo đại học hệ chính quy trong Trường.

Lập kế hoạch thời gian đào tạo theo năm học, khóa học cho toàn Trường, lập thời khoá biểu theo học kỳ cho các ngành đào tạo đại học hệ chính quy. Xây dựng kế hoạch sử dụng các phòng học sử dụng chung toàn trường.

4. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình đào tạo đại học; Hướng dẫn, tổ chức thẩm định hồ sơ mở ngành hoặc chương trình đào tạo mới; cập nhật các chương trình đào tạo đại học. Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và các khoa, bộ môn chuyên môn lập kế hoạch và tổ chức xây dựng giáo trình mới, lựa chọn giáo trình, phối hợp với Thư viện lập kế hoạch mua giáo trình.

5. Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh; phối hợp với Phòng Đối ngoại và Truyền thông và các đơn vị trong và ngoài trường: Tổ chức xúc tiến, giới thiệu và tổ chức quảng bá, truyền thông các ngành đào tạo; tư vấn tuyển sinh  đối với các hệ đào tạo đại học chính quy; Tham gia theo dõi, đề xuất Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Lưu trữ bài thi và kết quả thi, thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh.

6. Chủ trì, Phối hợp với Phòng CTHSSV và các khoa chuyên môn, tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp.

Lập cơ sở dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến học sinh, sinh viên.

7. Chủ trì tập huấn