Thủ tục hành chính

pdf Cam kết công khai chất lượng GD&ĐT ĐH, CĐ năm 2011 - 2012 Popular

By In Văn bản của trường 929 download

Download (pdf, 827 KB)

htu_3ck_2011.pdf

pdf Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 1087 download

spreadsheet Danh sách đăng ký NV 2 đợt 09/08/2012 Popular

By In Văn bản của trường 957 download

Download (xls, 282 KB)

06-9ds-dang-ky-nguyen-vong-2.xls

pdf Danh sách đăng ký NV 2 đợt 28/08/2012 Popular

By In Văn bản của trường 933 download

pdf Luật Giáo dục ĐH 2012 Popular

By In Bộ GD&ĐT ban hành 972 download

Download (pdf, 433 KB)

luat_giao_duc_dai_hoc_2012.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành CNTT ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 923 download

Download (pdf, 193 KB)

1nganh-dao-tao-cong-nghe-thong-tin.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành GD Tiểu học ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 903 download

Download (pdf, 168 KB)

7chuyen-nganh-giao-duc-tieu-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán CĐ chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 896 download

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 927 download

Download (pdf, 168 KB)

2nganh-dao-tao-ngon-ngu-anh.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành QTKD ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 905 download

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP GD Chính trị ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 1041 download

Download (pdf, 195 KB)

5nganh-dao-tao-giao-duc-chinh-tri.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Hóa ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 961 download

Download (pdf, 165 KB)

3nganh-dao-tao-su-pham-hoa-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Tiếng Anh ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 1170 download

Download (pdf, 178 KB)

6nganh-dao-tao-su-pham-tieng-anh.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Tin ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 962 download

Download (pdf, 196 KB)

4nganh-dao-tao-su-pham-tin-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Toán ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 989 download

Download (pdf, 163 KB)

1nganh-dao-tao-su-pham-toan-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Vật Lý ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 927 download

Download (pdf, 166 KB)

2nganh-dao-tao-su-pham-vat-ly.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thiết bị Thư viện TC chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 945 download

Download (pdf, 163 KB)

1nganh-dao-tao-thiet-bi-thu-vien.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán DNSX TC chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 1047 download

Download (pdf, 242 KB)

trung cap-chuyen-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-san-xuat.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán HC-SN Trung cấp chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 880 download

Download (pdf, 242 KB)

3chuyen-nganh-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH chính quy 2011 Popular

By In Quyết Định 907 download

Download (pdf, 265 KB)

dhtai-chinhngan-hang.pdf