folder Quyết Định

Documents

pdf Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán ĐH chính quy 2011 Popular

By 1139 download

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành CNTT ĐH chính quy 2011 Popular

By 994 download

Download (pdf, 193 KB)

1nganh-dao-tao-cong-nghe-thong-tin.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành GD Tiểu học ĐH chính quy 2011 Popular

By 950 download

Download (pdf, 168 KB)

7chuyen-nganh-giao-duc-tieu-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán CĐ chính quy 2011 Popular

By 942 download

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ĐH chính quy 2011 Popular

By 985 download

Download (pdf, 168 KB)

2nganh-dao-tao-ngon-ngu-anh.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành QTKD ĐH chính quy 2011 Popular

By 957 download

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP GD Chính trị ĐH chính quy 2011 Popular

By 1103 download

Download (pdf, 195 KB)

5nganh-dao-tao-giao-duc-chinh-tri.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Hóa ĐH chính quy 2011 Popular

By 1024 download

Download (pdf, 165 KB)

3nganh-dao-tao-su-pham-hoa-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Tiếng Anh ĐH chính quy 2011 Popular

By 1232 download

Download (pdf, 178 KB)

6nganh-dao-tao-su-pham-tieng-anh.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Tin ĐH chính quy 2011 Popular

By 1035 download

Download (pdf, 196 KB)

4nganh-dao-tao-su-pham-tin-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Toán ĐH chính quy 2011 Popular

By 1055 download

Download (pdf, 163 KB)

1nganh-dao-tao-su-pham-toan-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Vật Lý ĐH chính quy 2011 Popular

By 991 download

Download (pdf, 166 KB)

2nganh-dao-tao-su-pham-vat-ly.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thiết bị Thư viện TC chính quy 2011 Popular

By 1004 download

Download (pdf, 163 KB)

1nganh-dao-tao-thiet-bi-thu-vien.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán DNSX TC chính quy 2011 Popular

By 1108 download

Download (pdf, 242 KB)

trung cap-chuyen-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-san-xuat.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán HC-SN Trung cấp chính quy 2011 Popular

By 938 download

Download (pdf, 242 KB)

3chuyen-nganh-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH chính quy 2011 Popular

By 960 download

Download (pdf, 265 KB)

dhtai-chinhngan-hang.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Văn thư Lưu trữ TC chính quy 2011 Popular

By 778 download

Download (pdf, 166 KB)

2nganh-dao-tao-van-thu-luu-tru.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra kế toán DN TM-DV Trung Cấp chính quy 2011 Popular

By 803 download

Download (pdf, 242 KB)

2chuyen-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-thuong-mai-dich-vu.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra ĐH, CĐ, TC chính quy 2011 Popular

By 725 download

Download (pdf, 269 KB)

qdbanhanh_cdr.pdf